Spørgsmål til produkter, priser eller andet?

Ring 98 15 80 22!

Eller skriv en email her


AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
DK 9400 Nørresundby
Telefax +45 9815 9903


Se medarbejder-oversigt

Besøg vores webshop

www.aag-shoppen.dk

 

Betingelser

Herunder har du mulighed for at downloade vores salgs- og leveringsbetingelser i Adobe Acrobat-format.

PDF: Download salgs- og leveringsbetingelser (DK/GB)

Har du ikke Adobe Acrobat Reader kan du downloade den på http://www.adobe.com/

 Her kan du læse om:   Aftalegrundlag   Pris   Levering   Betalingsbetingelser   Udfaldsprøver Patent   Mangler   Ansvarsfrihed   Produktansvar   Lovvalg  

 

Aftalegrundlag:

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. 
Pris:

Angivne priser og øvrige oplysninger i prislister m.v. anses altid for vejledende. For specielle dimensioner, hvoraf der bestilles mindre end 100 meter af hver dimension, og som ikke er nævnt i vor prisliste, beregnes et arbejdstillæg afhængig af pris og mængde.
Såfremt der inden levering fra sælgers leverandør indtræder prisforhøjelser el.lign., såvel som forhøjede toldafgifter eller andre afgifter, forhøjes prisen tilsvarende. Den mindste ordre udgør kr. 250,00 og ved ordrer under kr. 1000,00 kan der forekomme gebyrer afhængig af opgave. AAG tillægger desuden et miljøgebyr på alle fakturaer.


Levering:

Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er der ikke truffet nogen særlig aftale om en sådan leveringsklausul, anses levering for sket ”Ex Works”. Emballage beregnes særskilt, medmindre andet er aftalt. Hvis sælger ikke leverer inden for aftalt leveringstid, kan køber skriftligt over for sælger fastsætte en rimelig endelig leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for denne frist, kan køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til sælger. Kun såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder, for hvilke sælger bærer risikoen, kan køber kræve erstatning. Sælgers erstatningsansvar som følge af forsinkelse kan dog ingen sinde overstige det leveredes værdi. Sælgers erstatningsansvar omfatter ikke købers drifts-tab, avancetab eller andet indirekte tab.

Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Køberen har således ikke ret til ved mangler ved en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.Betalingsbetingelser:

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned. Nye kunder skal betale pr. efterkrav eller netto kontant, indtil andet er aftalt.Udfaldsprøver:

Har køberen forinden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køberen denne udfaldsprøve uden forbehold er køberen afskåret fra, når leveringen finder sted, at reklamere over mangler ved det leverede, såfremt det leverede har samme standard som den godkendte udfaldsprøve. Såfremt specielle modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler køberen andele af omkostninger ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne, tilhører sådanne modeller, forme eller andre værktøjer sælgeren.Patent, designret, ophavsret m.v.:

Såfremt køberen til sælgeren udleverer tegninger, modeller eller andre forbilleder til brug for sæl-gers fremstillelse af det af køber bestilte produkt, påtager køber sig ethvert ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af patent, designret, ophavsret el.lign. Køberen er forpligtet til at godtgøre sælgeren alle omkostninger og skader, som påføres sælger i denne forbindelse ved krav fra tredjemand og i anledning af tvister herom.Mangler:

Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage efter leveringen kræve udbedring eller omlevering efter sælgers valg. Køber kan kun hæve aftalen, såfremt sælger ikke udbedrer/omleverer inden en rimelig frist. Kun i så fald kan køber kræve erstatning fra sælger, og en sådan erstatning kan aldrig overstige det leveredes værdi. Sælgers erstatningsansvar omfatter ikke købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Reklamationsfristen er 8 dage.Ansvarsfrihed (force majeure):

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, eller at forsendelsestiden forøges som følge af, at varerne udtages til kontrol af toldmyndigheder.

Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund straks, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.Produktansvar:

Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i købers besiddelse. Sælgeren er heller ikke an-svarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset til efter de 2 foregående stykker. Disse begrænsninger af sælges ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den part straks underrette den anden herom.
Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller vold-giftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst imod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.


Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvistigheder afgøres efter Dansk Rets regler. Denne lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal afgøres ved Aalborg Gummivarefabrik A/S’s hjemting.